CENIK- novo

  1. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 9020.

 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 31. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

                                                                                                                                                              S K L E P

                                     o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

1. ćlen

 

V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13, 36/15, 2/16, 6/17, 27/18, 10/19, 112/20 in 110/21) se 1. člen spremeni tako, da glasi:

»Cena programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold znaša mesečno za:

  1. starostno obdobje 536,38 EUR,
  2. starostno obdobje 392,21 EUR.

Cena prehrane na dan znaša za obe starostni obdobji 1,59 EUR.«

2. člen 

 

Cene programov iz spremenjenega 1. člena se uporabljajo od 1. 10. 2022 dalje.

3. člen 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2022

Prebold, dne 29. septembra 2022

  Župan

Občine Prebold

       Vinko Debelak