Projekti

Evropski teden mobilnosti – Beli zajček

https://www.mojaobcina.si/prebold/novice/evropski-projekti/beli-zajcek-v-vrtcu-prebold.html

Zdravje v vrtcu

https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-rdeca-nit

https://www.nijz.si/sl/rdeca-nit-20202021-pocutim-se-dobro-2

Varno s soncem

Varno s soncem 2021

https://www.nijz.si/sl/program-varno-s-soncem-v-vrtcih-0

Medgeneracijski center Prebold

https://prebold.si/za-obcane/medgeneracijski-center-prebold/

Pasavček

https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/

NA-MA projekt

https://www.zrss.si/projekti/projekt-na-ma-poti/

Mreža gozdnih vrtcev

  • Povabimo otroke v gozd z zaprtimi očmi in z ljubeznijo do narave ter fotografije

Foto Vrtec Prebold

https://www.gozdna-pedagogika.si/mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol/

Športni program: Mali sonček

 

                                                                                                                   

JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«: sklop B – “VZGOJITELJ ZAČETNIK” in sklop A – “POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK”

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Povezava na stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
–    sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
–    sklop B – »Vzgojitelj začetnik«.

SKLOP A – »POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ)
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega (1) meseca.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.

V OŠ Prebold, Enoti Vrtca Prebold smo zaposlili eno pomočnico vzgojiteljice začetnico. Zaposlitev bo trajala od 1. 2. 2021 do 31. 7. 2021.

Cilj sodelovanja na javnem razpisu je, da omogočimo mladim vključevanje v spodbudno delovno okolje, kjer lahko razvijajo svojo poklicno identiteto in pridobijo prve potrebne delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju za pristop k strokovnemu izpitu. Želimo, da  mlada kandidatka pod ustreznim mentorstvom razvije svoje strokovne kompetence in se s suvereno držo pripravi na samostojno pot v vzgoji in izobraževanju.