OBRAZCI

Vloga za vpis otroka v vrtec 2020-2021

Soglasje staršev oziroma skrbnikov

Izjava za izpis iz vrtca

Obrazec – počitniška rezervacija

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev:

Starši naj vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. 2020 se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.